PALLAS - SECURITY agencja ochrony

Przedsi顩orstwo
Us3ugowo Handlowe
PALLAS - SECURITY Sp. z o.o.
tel. +48 22 672 01 90

pallassecurity@neostrada.pl

www.agencja-ochrony.waw.pl

Jesteśmy koncesjonowanym przez Ministerstwo Spraw Wewn鳲znych i Administracji Przedsi顩orstwem Us3ugowo - Handlowym.
Nr koncesji L-1672/00.


Nale¿ymy do niepublicznych plac�� oświatowych uprawnionych do prowadzenia kursowych szkole�wodowych z zakresu licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia, szkole�skonalenia zawodowego i dla os��biegających si蟯 pozwolenie na posiadanie broni palnej. Status organizacyjny- sp�� z ograniczoną odpowiedzialnością.
Sprawy rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydzia3 Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Jesteśmy firmą wykonującą szeroko rozumiane us3ugi ochrony. Firma zosta3a utworzona w 1992r. jako sp�� cywilna. Po reorganizacji w obecnym kszta3cie funkcjonuje od 2000 r.

Oferujemy wykonywanie us3ug w oparciu o doświadczone kadry. Prowadzimy staranny dob�� system szkole�wn鳲znych przygotowujących do wykonywania zada�Agenci ochrony wyposa¿eni są w kompletne umundurowanie firmowe, stosownie do rodzaju obiektu i wymaga�ienta. Wysoką jakoś䟵s3ug gwarantuje nadz��inspektorski i systemy elektronicznej kontroli.

Naszymi klientami są:

  • firmy produkcyjne i us3ugowe,
  • wsp��ty mieszkaniowe,
  • deweloperzy rynku nieruchomości,
  • plac�� oświatowe,
  • jednostki bud¿etowe,
  • zgromadzenia wyznaniowe,
  • firmy handlowe / hurtowe i detaliczne /,
  • osoby fizyczne powierzające nam ochron蟯s�� w3asnego majątku.

Copyright (c) 2008 PALLAS-SECURITY     Projekt: Comzit tworzenie stron www